Thông báo mời chào giá về việc cung cấp mực máy photocopy theo đề xuất của phòng Hành chính Quản trị (P.HCQT).