Thông báo mời chào giá về việc cung cấp pedal đạp theo đề xuất của khoa Nội soi (P.HCQT)