Thông báo mời chào giá về việc cung cấp tủ sắt quần áo theo đề xuất của các khoa/phòng (P.HCQT)